ՀԾ-Ձեռնարկություն
Գնացուցակ
Ենթահամակարգեր
Հաշվապահություն
Ապրանքանյութական արժեքներ
ՀՄ+Կառուցվող ՀՄ
Աշխատավարձ
Կադրեր
Պատվերներ (ներքին+մատակարարներին)
Արտադրանքի ինքնարժեք
Ավտոտնտեսություն
Բազմամասնաճյուղային
Ծրագրային կապուղի
Միաժամանակ օգտագործողների քանակը   
Հաշվարկել
Համակարգի արժեքը 0 համակարգչի
համար

0
Ներդրման և սպասարկման
աշխատանքների արժեքը

 պայմանագրային է

ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում Գնացուցակ

Բեռնել
  • ՀԾ-Ձեռնարկություն համակարգի նկարագրությունը
  • ՀԾ-Ձեռնարկություն համակարգի պատվիրատուներ