Հուլիս ամսին կատարվել է ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգի 2 վաճառք

   2017 թ. հուլիսին ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգը ձեռք են բերել հետևյալ կազմակերպությունները`

  • Էմկար ՍՊԸ
  • Կատրան ՍՊԸ
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software