Ավարտվեց ՀԾ-Ձեռնարկություն համակարգի ներդրումը Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ ընկերությունում

   2017թ. դեկտեմբերին ավարտվեց ՀԾ-Ձեռնարկություն համակարգի ներդրումը Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ ընկերությունում:

   Ներդրվել են հետևյալ ենթահամակարգերը`

 • Հաշվապահություն
 • Հիմնական միջոցներ
 • Ապրանքանյութական արժեքներ
 • Աշխատավարձ

   ՀԾ-Ձեռնարկություն համակարգը Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ ընկերությանը թույլ կտա իրականացնել.

 • Կազմակերպության անձնակազմի հաշվառում
 • Աշխատավարձի և հաշվարկվող հարկերի վերաբերյալ ներքին և հարկային հաշվետվությունների ավտոմատ ստացում
 • Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ֆինանսական, հարկային հաշվառում վարելու հնարավորություն
 • Բազմակողմ ֆինանսական վերլուծություն
 • Ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններ պատրաստելու հնարավորություն
 • Հաշվետվությունների և տպվող տեսքերի կառուցվածքի փոփոխման հնարավորություն
 • Պայմանագրային պարտավորությունների կատարման, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերահսկողություն, ժամկետանց պարտքերի վերլուծություն
 • Գործողությունների ամբողջական աուդիտ
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software